Does the word “lucky”exist in the dictionary of a Christian?

0

Kana munhu achiti ndaita ”LUCKY” anenge achiti kudii chaizvo?In the bible we only hear of blessings for examble ABRAHAM was blessed,hapana patinombonzwa pachinzi ABRAHAM akaita ”lucky.” Kune makristu asingagone kupa testimony kana varopafadzwa,an oudza vanhu kuti akaita ”LUCKY” saka akatenga PAJERO. Baba murikutiudza here kuti PAJERO Iyoyo ikabiwa or kubvira munogona kuita LUCKY mukatenga imwe? Ndinofunga kuti dzimwe mota dzinozobhururuka dzonopaikira mumuti nekuti MWARI vanenge vachida kuona kuti tinogona kuita LUCKY tikatenga dzimwe here? sezvatinotaura.

LUCKY iword rinorasira MWARI kure zvichiburitsa pachena kuti hauna kuzendama panaMWARI asi wakazendama PALUCKY rako.Zvasiyanei kunzwa maISRAELITES achiti akaita LUCKY, RED SEA ikaoma ivo ndokuyambuka.ho-o makaita LUCKY nhai? zvino zvamazotapwa kuBABYLON itai LUCKY futi tione.PHILIPIANS 4:19 SAYS,”But my GOD shall supply all your need…”MWARI ndo the SUPPLIER iwe ndiwe wekuzvirova dundundu uchiti iLUCKY remari.GOD forbid.

Tinengetichiona(we shall see!)Zvamatenga mbeu itai LUCKY mvura inaye iyi! Zvamave nemukadzi itai LUCKY muite vana imi! Hauna kundinzwa mushe, ndati zvaurikurwara chiita LUCKY ugopora.LUCKY rinokurasisa but asinga kurasise ndiJESU.IF you believe that GOD is the only supplier & only HE can bless you shout blessingsssssssssss!! SATAN chisvotwe.

Devotions

About author

No comments