A Good Sheep

0

Nhasi ndoda kutaura nezvemombe yekumusha kwedu yainzi HOTERA. Unoziva HOTERA imombe yaishungurudza, mumaGARDEN mevanhu yanga isingabude. Waiti ukangovarairwa mbijana inenge yakonzeresa.  I remember one day HOTERA yakandichemedza, kubuda misodzi chaiko. “HOTERA komu uko HOTERA. H-i-i  hi-i HOTERA mhani!”‘ ndakatonyatsoiridza mhere.

Urikuona here kuti PSALMS 23 inotaura pamusoro pemufudzi akanaka manje ini ndoda kutaura pamusoro pechiri kufudzwa chacho. NZWISISA KUTI MUFUDZI AKANAKA ANOKUVATISA PAMAFURO MANYORO. The question now is unorara here pamafuro manyoro kana kuti unorova muramba mhuru wakananga mumaGARDEN evanhu. VAFUNDISI vanogona kuda kufudza BUT chiri kufudzwa chiri kufudzika here?

Yakwana SEASON yekuti maKRISTU tifudzike kwete kuita zviri OPPOSITE .Taneta nemakristu vanonyatsoita zviri OPP muchurch vapedza votanga kublamer arikufudza. NDIRISENI PANE MAMOMENTS andino mbonyatsoona ana HOTERA muchurch yanhasi unotoshoshoma iri komu uko  iwe! Ipapo urikusheedzera kumunhu anotaura nemaTONGUES. Zvinoshamisa kuona maTOILETS epachurch pakaitirwa mukonde paSIDE. chinonyanyo rwadza kiti aitira PASIDE akasiya zvakadaro sure munhu anototaura nendimi. KO IWO MWEYA MUTSVENE URI MAURI WATADZA NEI KUKUUDZA KUTI ITA HUTSANANA. urikuona here kuti zvimwe hazvidi mufudzi but zvinoda chiri kufudzwa chacho.

Devotions

About author

No comments